Местна стратегия за развитие

Приoритети и мерки

Приоритет 1: Повишаване конкурентноспособността и продуктивността на сектор рибарство


Мярка 1.1: Създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството и аквакултури

Мярка 1.2: Поддържане на сектор Рибарство чрез развитие на маркетинг, реклама, иновации и капацитет.

Приоритет 2: Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и развиване на националното природно, архитектурно и културно наследство


Мярка 2.1: Защита на околната среда в рибарски райони, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство.

Мярка 2.2: Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малките рибарски общности.

Приоритет 3: Повишаване конкурентноспособността на рибарската област, чрез създаване на капацитет, насърчаване на предприемчивоста, създаване на алтернативи за заетост на населението в региона и развитие на туризма


Мярка 3.1: Разнообразяване, развиване и подкрепа на дейности алтернативни на рибарството, по-специално туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на допълнителна заетост и работни места извън сектор Рибарство.
Мярка 3.2: Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие, че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие;
Мярка 3.3: Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции, подкрепа на предприемчивостта, гарантиране на качеството и популяризация на региона за инвестиции и туризъм.

Приоритет 4: Устойчиво развитие на МИРГ


Мярка 4.1: Придобиване на умения и подпомагане подготовката и изпълнението на местната стратегия за развитие.
Мярка 4.2: Принос към текущите разходи на МИРГ.

АктуалноПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

 
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2012