За нас

МИРГ

Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен


Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Седалището и адресът на управление на сдружението е в гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Андрей Премянов” №29.
Сдружението е независима и доброволна организация на представители на местната власт, стопанския и неправителствен сектор от територията на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен, създадена като публично-частно партньорство.
Сдружението е учредено след множество проведени съвместни срещи, семинари и обучения на представители на местната власт, представители на сектор „Рибарство”, бизнеса и гражданското общество в рибарската област Бяла-Долни чифлик-Аврен.
В своята дейност МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен се ръководи от устав, който урежда: основните устройствени правила на сдружението; организацията на дейността му; неговите принципи, предмет на дейност, задачи, цели и средства за постигането им, правата, задълженията и отговорността на членовете му и на органите за управление, при осъществяването на дейността им в обществена полза. Оперативната дейност се осъществява в съответствие с правила и ред за осъществяване на общественополезна дейност и вътрешни правила.
В състава на МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен влизат 33 члена:
• 3-те Общински администрации Бяла, Долни чифлик и Аврен, представлявани от упълномощени от съответните общински съвети лица;
• 3 сдружения с нестопанска цел (2 рибарски сдружение и 1 занимаващо се предимно с иновации и информационни технологии);
• 3 фирми (1 занимаваща се с риболов и аквакултури, 1 търговска и 1 туристическа);
• 24 физически лица (13 рибари и 11 представители на широк кръг обществени групи и професии);
Всички членове на сдружението са със постоянен адрес на територията на РО.
Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове.

Устав на МИРГ: /Word .doc, 2.01 MB /свали файла


АктуалноПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

 
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2012