Местна стратегия за развитие

Стратегия

Местна стратегия за развитие на рибарска област Бяла-Долни чифлик - Аврен


Местна стратегия за развитие на рибарска област Бяла-Долни чифлик - Аврен обхваща териториите на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен. Тази стратегията е основния програмен документ за развитие на рибарската област по смисъла и изискванията на Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» 2007-2013 г. (ОПРСР) чрез създаването и функционирането на местна инициативна рибарска група (МИРГ) по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области” на приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” на ОПРСР, финансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз.
Стратегията е насочена към устойчиво териториално развитие чрез иницииране, подпомагане и интеграция на усилията и дейностите на всички заинтерисовани страни за постигане на стратегическите цели. Стратегията представлява „мост” между сегашното положение и визията за развита и модерна рибарска област Бяла, Долни чифлик и Аврен.
Документът е създаден в резултат на проведени проучвания на документи, анкетиране на местни заинтересовани лица, интервюта и групови дискусии в трите общини. Основния подход, приложен при разработка на стратегията е подходът „отдолу-нагоре”, чиято ярко изразена характеристика е местното партньорство. Така местните хора получават възможност чрез партньорство и предоставяне на ресурси и инструментариум да подобрят качеството си на живот.
Стратегията за местно развитие е съобразена с основните цели на Националния стратегически план за рибарството и аквакултурите (2007 – 2013) и Оперативна програмата за развитие на сектор „Рибарство” (2007 – 2013), Приоритетна Ос 4: „Устойчиво развитие на рибарските области”. Формулираните цели и приоритети са съобразени с основните стратегически и планови документи в Република България, Община Бяла, Община Долни чифлик и Община Аврен, имащи пряко отношение към развитието на рибарската област на МИРГ.

Стратегия: /Word .doc, 2.44 MB /свали файла


АктуалноПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

 
© МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен 2012